Sigortacılık Hizmetleri

Sorumluluk Sigortaları

 

MAPFRE GENEL SİGORTA İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.  

Teminat Kapsamı
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır. 

Bu teminatın verilebilmesi için:

- İşyerinin faaliyet konusu, 
- İşyerinde çalışan beyaz yakalı ve mavi yakalı işçi sayıları, 
- İşçilerin yıllık brüt işçilik ücretleri toplamı (ikramiye ve tüm sosyal haklar dahil)
- Talep edilen kişi ve kaza başına teminat limitleri gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir. 

MAPFRE GENEL SİGORTA tarafından, otomatik olarak poliçe kapsamına dahil edilen 
ek teminatlar: 

- İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip 
götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları
- İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl 
işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları
İsteğe Bağlı Teminatlar
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları doğrultusunda, talep halinde aşağıda belirtilen hususlar teminat kapsamına dahil edilebilir:

- T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları
- Meslek hastalıkları nedeni ile doğacak tazminat talepleri
- Manevi tazminat talepleri

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz