Sigortacılık Hakkında Bilgiler

Türk Sigorta Sektörü

 

2005 yılı itibariyle sektörümüzdeki toplam 53 sigorta ve 2 reasürans şirketi olmak üzere 55 şirket faaliyet göstermektedir.

Türk Sigorta Sektörü

Sigorta şirketlerinin 12'si hayat, 9'u hayat/emeklilik, 27'si elementer, 5'i ise geçmişten gelen hayat portföyü sebebi ile hayat ve elementer dallarda faaliyette bulunmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2004 yılı on iki aylık döneme göre prim üretimi %18 oranında artarak 2005 yılında 7.810.000 YTL'ye ulaşmıştır.
 
2005 genel prim üretimi sonuçlarına bakıldığında, kasko ve muhtelif kaza sigortaları toplamından oluşan kaza sigortalarının payı bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak %34,9'a yükselmiştir. Yangın, nakliyat ve hayat sigortaları branşlarının payı ise bir önceki yıla göre düşüş göstermiştir. 
 
Türk sigorta sektörü prim portföyü içerisinde yüksek paya sahip kasko sigorta branşının hızla artan prim ve poliçe üretimlerine karşın teknik sonuçların her geçen gün kötüye gittiği görülmektedir. Son 5 yıla bakıldığında, kasko sigortası teknik sonuçlarının negatif bir trend izlediği, karlılık ve hasar /prim oranları açısından alınan kötü sonuçların 2005 yılı sonunda da devam edeceği öngörülmektedir. Teknik sonuçların bu denli kötü olması sigorta şirketlerinin rekabet ortamı içerisinde prim üretiminde risk analizi ve fiyatlandırma konusunu göz ardı etmelerinin bir sonucudur.
 
31.12.2005 tarihi itibariyle, zorunlu deprem sigortası kapsamında %16 artış oaranı ile 2.395.361 adet poliçe üretilmiş, dönem içinde meydana gelen kayıtlı 34 deprem nedeni ile 4:862.538 YTL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. DASK tarafından, 15 Aralık 2000 olan kuruluş tarihinden, 2005 yılı sonuna kadar çeşitli deprem hasarları nedeniyle 13.248.624 YTL tazminat ödemesi yapılmıştır.
Gönüllü katılım esasına dayanmasına rağmen, Ekim 2005'te ikinci yılının dolduran bireysel emeklilik sistemine katılımın giderek arttığı görülmektedir. 2005 yılsonu itibariyle sistemde bulunan sözleşme tutarı 705.138 adettir. Bu sözleşmelerin %75'i bireysel, %25'i grup sözleşmeleridir. Yatırıma yönlendirilen fon tutarı ise 1.061.358.051 YTL'dir. Sistemin emeklilik dönemine yönelik fon birikimi sağlamayı amaçlaması nedeniyle, ortalama yatırım vadesi diğer yatırım araçlarına göre daha uzun olmakta ve böylece ekonomiye uzun vadeli fon akışı sağlanmaktadır. Sistem ayrıca, yaklaşık 10.000 kişiye iş olanağı sağladığı için ülkemizdeki istihdama da katkı sağlamıştır. 
Sektörde Prim/GSMH oranı 2005 yılının dokuz aylık döneminde %1,60'a yükselmiştir; bu oran gelişmiş ülkelerde %5'lerin üzerindedir. Sigortacılık sektörü hızlı değişim ve gelişim gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu durum, sigortacıları sigortalanabilir yeni alanlar ve yeni konular aramaya zorlamaktadır. Ülkemizde sigorta sektörü kriz yılları hariç son 15 yıldır reel anlamda sürekli büyüme göstermiştir. Ancak uygulama açısından çok iyi durumda olmasına rağmen gerek prim üretimi gerekse sektörün büyüklüğü açısından gelişmiş ülkelerdeki seviyeye ulaşamamıştır. Kişi başına prim üretimi açısından baktığımızda, ülkemiz dünya sigortacılığında, bazı Afrika ülkeleri (Nijerya, Mısır, Cezayir gibi) dahil yüksek nüfuslu Asya ülkeleri (Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi) dışında son sıralarda yer almaktadır. 
Sigortacılığımızın istenilen düzeye ulaşamamasına neden olan en önemli etkenler, eğitimizde sigortacılık sistemine yer verilmemiş olması, halkımızın özellikle bireysel sigorta bilincindeki yetersizliği, halkın harcanabilir gelirinde sigortaya ayrılan payın düşüklüğü ve kimi sigorta şirketlerinin rekabet adına hatalı davranışlarda bulunmasıdır.
 
Sonuç olarak, sigorta bilinci toplumda istenilen düzeyde yaygınlaştırılamamıştır.
 
Enflasyon oranlarında başarılı sonuçların alındığı ve ekonomik istikrarın sağladığı güven ortamı, sektörümüzdeki olumsuzluklarla mücadeleye ve daha hızlı gelişime ortam sağlamaktadır. Bu elverişli ortamın değerlendirilmesi ve tim sektör olarak elbirliği ile hareket edilmesi gerekmektedir.
 
Dünya'da 900 yıldır devam eden mortgage kredi sistemi ülkemizde yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştır. Bu sistemin ülkemize geç gelmesinin bir nedeni de reel ve cari faiz oranlarının yüksekliğidir. Sistemin, konut piyasası ve finansal sistemde sağlayacağı canlılığın yanı sıra sektör açısından en önemli fonksiyonu, beraberinde getireceği mortgage kredisi sigorta ürünleridir. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu çalışmalar yapmış ve bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Buna paralel olarak, Hazine Müsteşarlığı da bu kredilerle birlikte getirilmesi planlanan ve sigorta ürünleri konusunda çalışmalara başlamış ve ilk olarak “Gayrimenkul Mülkiyet Garanti Sigortası Genel Şartları taslağını hazırlamıştır.
 
Sigorta sektörünün geliştirilmesi, faaliyetlerin güven içinde yürütülmesi amacıyla200yılında bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Sertifika Mali Sorumluluk Sigorta Tarife Talimatları, 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak gümrüğe girmiştir.
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Genel Şartları ile Tarife ve Talimatları,26 Şubat 2005tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6 Eylül 2005 tarih ve 25928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sigorta Murakabe Kanunu'nun 7. Maddesi'nin 2. Fıkrası'ndaki yetkiye istinaden Devlet Bakanlığı tarafından Hastalık Sigortası Branşı'nın adı Sağlık Sigortası Branşı olarak değiştirilmiştir.
6 Eylül 2005 tarih ve 25928 sayılı resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Deprem Hasar Karşılığı” başlıklı 26. maddesi değiştirilerek, “Üç Aylık Hesap Özetleri ile Yükümlülük Karşılama Yeterliliği ve Teminatlara İlişkin Cetveller” başlıklı 32. Madde'ye ekleme yapılmıştır.
16 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
22 Eylül 2005 tarih ve 25944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu hükümleri uyarınca kurulan Tarım Sigortaları Havuzu'nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
22 Eylül 2005 tarih ve 25944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esaslar ile Tarım Sigortaları Havuzu ve Havuzun işletilmesini üstlenen şirketin denetlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla “Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği” hazırlanmıştır.
Ayrıca, oto hırsızlıklarına ilişkin sektör geneline ait istatistiki verilerin elde edilmesi amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan “Oto Hırsızlık Bilgi Sistemi” 2005 yılının son döneminde kullanıma açılmıştır. Böylece, 2005 yılında çalınan ve bulunan araçlara ait bilgilerin üye şirketler tarafından birliğe gönderilmesiyle üyeler, gerçekleşen oto hırsızlıklarına ilişkin sağlıklı bir veri bankasına sahip olacaklardır.
 
Türk sigorta sektörü gelişim için gerekli vizyona ve büyük bir potansiyele sahiptir; gelişen ekonomik sürece bağlı olarak büyümeye devam edecektir. Uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalar toplumun gelir düzeyini yükseltmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla sektörün gelişimi için gerekli altyapının sağlanabileceği görülmektedir. Ancak gerekli yasal düzenlemenin bir an evvel uygulamaya konulması, sigorta şirketlerinin AB ülkeleri düzeyinde mali güce sahip olması, komşu ülkeler ve Türkiye Cumhuriyetler ile sağlıklı ilişkiler kurulması sonucunda güçlü iç pazar desteğini de sağladığında Türk sigorta sektörünün etkinliği daha da artacaktır.

Eser Sigorta Acenteliklerimiz