Sigortacılık Hizmetleri

İşyeri Sigortaları

 

MAPFRE GENEL SİGORTA Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

 

Teminat Kapsamı
Klasik Yangın Sigortası ile sağlanan yangın ve ek teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen farklı sigorta branşlarına ait teminatlar sigortalının talebi doğrultusunda poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir. 

Riziko Türleri 
Ticari ve Sınaî Rizikolar 
Poliçe Türleri 
Enflasyona Endeksli 
Döviz 
Abonman ( Emtia teminatı içeren poliçelerde )
Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar

01

Paket poliçe kapsamına otomatik olarak dahil olan teminatlar - Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su 
- Duman 
- Fırtına
- Kar Ağırlığı
- Yer Kayması
- Yakıt Sızması
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Deniz Taşıtları Çarpması
02 İsteğe bağlı dahil edilebilecek teminatlar

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
- Deprem 
- Yangın mali mesuliyet 
- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
- Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı   sorumluluğu
- Sel ve su baskını (seylap)
- Hırsızlık
- Cam ve ayna kırılması


Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalının talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir. 

- Yangına bağlı kar kaybı 
- Elektronik Cihaz  
- Makine Kırılması 
- İşveren Mali Mesuliyet
- Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
- Taşınan Para
- Emniyeti Suistimal
- Ferdi Kaza
 
Özel Şartlar, Muafiyetler:

 

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarı karşılar.
Grev- Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Grev / Lokavt veya halk hareketleri esnasında meydana gelen zarar ile kötü niyetle hareket eden şahıslar tarafından verilen zararları karşılar.
 

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde %100 sigorta bedelinin, %20'si sigortalı, %80'i sigortacı üzerinde kalacak şekilde Müşterek Sigorta mevcuttur. Sigorta bedelinin, sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.
 
Fırtına Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
Yer Kayması Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar.
Dahili Su İşyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar
Kara Taşıtları Çarpması Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.
Kara Taşıtları Çarpması Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararları karşılar.
Hava Taşıtları Çarpması Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
Duman Bacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.
Kar Ağırlığı Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.
Yakıt Sızması Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta herhangi bir nedenle meydana gelen yakıt akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararları (yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatlarında meydana gelenler hariç) poliçede belirtilen limit ve muafiyetler oranında karşılar.
Hırsızlık İşyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alır.
Cam ve Ayna Kırılması Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alır.
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca onaylanan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Tarifesi gereği poliçe üzerinde yazılı oranlarda muafiyet / koasürans uygulanır.
Sel ve Su Baskını Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde, her bir seylap (sel-su baskını) hasarlarında “bina-sabit tesisat dekorasyon, emtia, makine - teçhizat - demirbaş ve diğer” tesisat gruplarının her birinin sigorta bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup azami muafiyet miktarı 50.000 EURO ile sınırlıdır.
Enkaz Kaldırma Masrafları Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı bina sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.
Yangın Mali Mesuliyet a) Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu 
b) Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu 
c) Malik ya da Kiracının Komşuluk Sorumluluğu 
a, b ve c maddelerinde belirtilen teminatlarda, poliçe üzerinde yazılı tehlikelerden doğal afetler dışında kalanlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ve sirayeti nedeniyle kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.
Kira Kaybı Sigorta bedeli 1 Milyon TL’nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir.

Bu teminat ile malik veya kiracının deprem hariç olmak üzere diğer tüm teminatlar kapsamına giren hasarlar nedeniyle uğrayacakları kira kayıpları poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahildir.
İş Durması Sigorta bedeli 1 milyon TL'nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir. 

Bu teminat ile yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın %10’u ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenecektir. Ancak hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere; yangın ve ek teminat hasarlarında 7 günü, deprem hasarlarında 14 günü geçmeyen durmalara sebep olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Alternatif İşyeri ve Taşınma Masrafları Sigorta bedeli 1 milyon TL nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir. 

Sigortacının sorumluluğu poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlıdır. Bu teminatlar ile ilgili masraflar makul ölçülerde olmalıdır.
 

 

Eser Sigorta Acenteliklerimiz