Sigortacılık Hizmetleri

Teminatlar

 

Bir kasko poliçesinde aradığınız tüm özellikler Şimdi KaskoJet’ te…

 

Anahtar Kaybı Giderleri

Kaybolan veya çalınan anahtarınız nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapacağınız anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları olay başı ve yıllık azami 2.000 TL limitle teminat kapsamında olacaktır.

Anahtar Çalınması

Orijinal anahtarınız kullanılarak aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşabilecek hasarlar poliçe teminatı dışındadır. Ancak anahtarınızın gasp yoluyla ele geçirilmesi veya sizin ya da aracı kullanımına tahsis ettiğiniz kişinin ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli mekânında muhafazası sırasında bu mekâna, kaybolan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açarak, kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle ya da araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde kırma veya aşma suretiyle girilerek asıl anahtarın ele geçirilmesi sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi poliçe teminatı kapsamına olacaktır. Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata dâhil olup, oluşan hasarın %85’i sigortacı; %15’i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre tazmin edilecektir. Ancak rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giriş-çıkışları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi durumunda Sigortacı hasarın %100’ünü ödemeyi taahhüt eder.

Otoparka veya valeye belge ile teslim edilen aracın çalınması sonucu meydana gelecek hasarlar teminata dâhil olup, oluşan hasarın %85’i sigortacı; %15’i sigortalı tarafından karşılanmak üzere müşterek sigorta esasına göre tazmin edilecektir. Ancak rizikonun gerçekleştiği otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giriş-çıkışları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçekleşmesi durumunda Sigortacı hasarın %100’ünü ödemeyi taahhüt eder.

Özel Eşya Teminatı

Aracınızda bulunan şahsi eşyalar aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 1.000 TL ‘ye kadar teminat altındadır.

A-Teminat verilmeyen eşyalar: Ziynet eşyaları, nakit para, hisse senedi, tahvil, para yerine geçen çek, senet, kredi kartları muhteviyatları, hukuki durdurma masrafları, antika eşyaların her türlü hasarları teminat dışıdır.

B-Cep telefonları ve diz üstü bilgisayarlar 1.000 TL’lik teminatın içinde verilmekte olup 500 TL ile sınırlıdır.

C- Oluşacak olan hırsızlık ve gasp hasarları aracın kilitli olması halinde ve ilgili hasara ilişkin polis raporunun alınması şartı ile teminat kapsamındadır. Ancak gece 22.00 ile 07.00 saatleri arasında araç kilitli olsun veya olmasın araç içerisinde bırakılan eşyalarda meydana gelecek hırsızlık hasarları teminat haricindedir.

Hasarsızlık Koruma Teminatı

a) Kusurun % 100 karşı tarafa ait olduğunun sigorta ettiren tarafından belgelenerek sigortacıya % 100 rücu imkanı sağlanması durumunda hasarlarında hasarsızlık indirimi hakkı bozulmaz.

b) Araçta bulunan ses ve görüntü cihazları ile aracın ön arka veya yan camının kırılması hasarlarında poliçe süresi içinde sadece birinin gerçekleşmesi ve toplam hasar sayısının bir adet ile sınırlı olması halinde hasarsızlık indirimini bozulmaz.

c) Hasarsızlık indirim oranı % 40, % 50 ve % 60 olan Sigortalılarımızın “a” ve “b” maddesinde belirtilen haller dışında başkaca bir hasar nedeni ( pertotal ve çalınma hasarları hariç) ile oluşabilecek bir adet kasko hasarında poliçenin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından yenilenmesi halinde hasarsızlık indirimleri sıfırlanmayacak.

  • Onarımın KaskoJet Servislerinde gerçekleştirilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı mevcut indirim oranı ile hasarsızlık indirim hakkı devam ettirilecektir.
  • Onarımın KaskoJet Servisleri dışında başka bir serviste gerçekleştirilmesi halinde poliçe üzerinde yazılı indirim oranı bir alt orana indirilerek hasarsızlık indirim hakkı devam ettirilecektir.

Eskime Klozu

Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.2.3 maddesi hükmü aksine, hasar sonucunda tespit edilecek hasar tutarından, onarım sonucu araçta meydana gelen kıymet artışı düşülmeksizin tazminat ödenecektir. Ancak Lastik, Akü, Egzoz ve Katalitik Konvertör gibi kullanım süresi sınırlı olan sarf malzemeleri veya parçalarda kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında kıymet artısı indirimi uygulanacaktır.

Kişisel İhtiyari Mali Mesuliyet

Bu sigorta teminatı Sigortalının, üçüncü şahıslara ait olup bu poliçe ile sigortalanan araç ile aynı kullanım tarzındaki bir aracı kullanmasından doğan ve aracın işletenine ve sigortalıya yöneltilebilecek hukuki sorumluluktan kaynaklanan tazminat taleplerini, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde belirtilen limit dâhilinde ve ikinci fıkrada belirtilen koşullarla tazmin eder.

Bu teminat, hasar veren aracın Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi’nin limiti ile varsa İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin limiti üzerinde kalan bakiye için hüküm ifade etmektedir. Aşağıda tanımlanan araçların kullanımından kaynaklanacak hasarlar sonucu doğacak sorumluluklar teminat kapsamı dışındadır.

a) Sigortalının kiraladığı araçlar,

b) Sigortalının gelir elde etme amacıyla kullandığı araçlar,

c) Bir iş akdi nedeniyle Sigortalının kullanımına tahsis edilmiş araçlar

Hasar Tazmin Şekli

Belirlenen tazminat tutarı, sigortalı aracın tam hasara maruz kalması halinde Sigortalıya, kısmi hasara maruz kalması halinde ise onarım yeri KaskoJet Servisleri ise ilgili servise değil ise Sigortalının kendisine nakden yapılır.

Hasarın Tazmininde Kullanılacak Yedek Parça

  • Sigorta konusu aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle Onarımının kararlaştırıldığı durumlarda hasarın tazmininde orijinal parça kullanılacaktır. Ancak;
  • Orijinal parçanın piyasada üretici/ithalatçı firma stoklarında bulunmaması halinde ve/veya,
  • Hasara maruz kalan parçaların orijinal parça olmadığının eksper marifetiyle belirlenmesi halinde ve/veya,
  • Sigortalının hasar maliyetini düşürülmesi amacıyla “eşdeğer parça” kullanmayı önerdiği veya kabul ettiği hallerde, hasar tazmininde orijinal parça yerine eşdeğer parça kullanılacaktır.

Diğer yandan araçların Cam Kırılması hasarlarında yapılacak olan cam değişimlerinde sigortalının oluşacak hasarın bir kısmına iştirak etmek zorunda kalmaması için “eşdeğer cam” değişimi yapılacaktır. Sigortalının orijinal cam talebi halinde ise poliçede yazılı muafiyet miktarı uygulanır. Muafiyet tutarının üzerinde kalan kısım, sigortalı tarafından ödenir.

Hasar Tazmin Yeri / Onarım Merkezleri

Sigorta konusu aracın teminat kapsamındaki bir hasarı nedeniyle onarımının kararlaştırıldığı durumlarda hasarın tazmininde kullanılacak Servis KaskoJet servisleri olacaktır. Cam Kırılması hasarlarında yapılacak olan cam değişimlerinde ise “Tur Assist Anlaşmalı Oto Cam Servisleri” kullanılacaktır.

Rayiç Değer Tespiti

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3.3.1.1. maddesi hükmü gereği Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracı, piyasa rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Ancak poliçe tanzim aşamasında özel muafiyet hükümleri belirlenmiş ise herhangi bir tam hasar halinde aşağıdaki şekilde tespit edilecek olan piyasa rayiç değerinden işbu poliçede belirtilen muafiyet hükümleri ayrıca uygulanacak ve ödenecek tazminat tutarından indirilecektir. Tam hasar halinde aracın “Rayiç değeri”, Sigorta Eksperi tarafından yapılacak piyasa araştırması sonunda belirlenen “Eksper Raporunda gösterilecek olan değeri aşamaz.

Araçta Bulunan Elektronik Cihazlar

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı (opsiyonel olmayan donanım) içerisinde yer alması şartıyla orijinal radyo-teyp ve kolonlar poliçe üzerinde belirtilmemiş olsa dahi teminat kapsamındadır. Araca sonradan monte edilmiş her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, kolonlar, amplifikatör, TV, DVD - CD oynatıcı vb.) teminat kapsamına dâhil edilebilmesi için poliçe üzerinde cihazın marka tip ve seri numarasının mutlak suretle belirtilmiş olması gereklidir.

Araç üzerinde bulunun fabrika çıkışı veya sonradan monte edilmiş yukarıda belirtilen cihazlardan herhangi birinin çalınması veya hasarlanması sonucu tazminat ödemesi yapılması durumunda cihaz ile ilgili teminat sona erecektir.

Tazminat ödemesi sonrasında araca monte edilen yeni cihazın teminat kapsamına alınabilmesi (hasar durumunda tazminat talep edilebilmesi) için söz konusu cihazın marka, model ve seri numarasının belirtilerek poliçeye ek belge ile eklenmiş ve priminin tahsil edilmiş olması şartı aranır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Eser Sigorta Acenteliklerimiz